Provozní řád

Penzion na statku Březová

Provozní řád Penzionu na statku Březová

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

Příjezd a odjezd

 1. Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti.
 2. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit dopředu podle aktuálního platného ceníku provozovatele.
 3. Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 15:00 do 18:00, není-li sjednáno jinak.
 4. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit pracovníkovi. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.
 5. Pokoj musí být vyklizen v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00, není-li sjednáno jinak. Nebude-li tak, bude hostovi účtován další započatý den pobytu.
 6. V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.
 7. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 8. Motorová vozidla je možno parkovat před penzionem na místech k tomu určených. Zaparkované vozidlo nesmí bránit příjezdu a výjezdu ostatních motorových vozidel. Volné parkovací stání zaručeno.

Pravidla chování hostů v penzionu a na pokojích

 1. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní a omamné látky.
 2. Ve všech prostorách budovy penzionu platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.
 3. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.
 4. Psi a jiná zvířata mohou být v prostorách penzionu umístěna jen se souhlasem provozovatele penzionu. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Zvířata mohou do budovy penzionu vstupovat jen v čistém stavu, aby nedocházelo ke znečištění prostor a zařízení penzionu.
 5. Každý odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do budovy vnesl nebo vpustil.
 6. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 7. Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně. Host nesmí přemísťovat vybavení, provádět jakékoli úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 8. V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo ztráty klíčů je provozovatel penzionu oprávněn požadovat po hostovi odpovídající finanční náhradu.
 9. Noční klid v budově a přilehlých prostorách penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinni jej dodržovat.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 1. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 2. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 3. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Host je povinen seznámit se s únikovými cestami evakuace.
  Ohlašovny na tel. číslech:
  TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
  PRVNÍ POMOC 155
  HASIČI 150
  POLICIE 158

Ostatní

 1. Výměna ložního prádla se provádí min. 1 x týdně, výměna ručníků, koše, toaletního papíru a mýdel podle potřeby nebo na požádání při každodenním provozu.
 2. Sušení většího množství prádla na radiátorech v pokojích je zakázané.
 3. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli penzionu.
 4. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele penzionu.
 5. Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhrady za poskytnuté služby.
 6. Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji, uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře.
 7. Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento provozní řád. V případě jeho porušení je provozovatel penzionu oprávněn ukončit ubytování ihned a bez náhrady.

Vážení hosté,
žádáme Vás o dodržování pokynů a pravidel uvedených v provozním řádu penzionu, abychom vytvořili dobré podmínky ubytování pro pobyt všech našich hostů. Věříme, že u nás budete spokojeni!

Penzion na statku Březová | 2021 | Vítejte v Západních Čechách
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!